Yrittävä Kauhajoki

Yhteiskunta laskee nykyään paljon yrittäjyyden ja yrittäjien varaan. Tämä kirja antaa panoksensa yrittäjyydestä käytävään keskusteluun kertomalla yhden vahvan yrityspitäjän, Kauhajoen yrittäjyyden tarinan.

Kauhajoella on totuttu tekemään itse, oli kyse sitten elannon hankkimisesta tai yhteisön olojen parantamisesta talkoovoimin. Paikkakunta on tämän hengen avulla muuntunut vahvasta maatalouspitäjästä monipuoliseksi teollisuuden ja palveluiden keskukseksi. Perinteikkäiden alojen oheen on kehittynyt erikoisteollisuutta jopa toimialakeskittymiksi asti. Lisäksi on vienti- ja tuontiosaamista ja vastapainona kotoisia palveluita sekä lähiruuan tuotantoa. Vähittäiskauppa palvelee laajaa aluetta. Mikään näistä ei ole syntynyt itsestään, vaan on vaatinut aktiiviset suunnittelijat ja toteuttajat, jotka ovat osanneet yhdistellä resurssit oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. He voivat olla yrittäjiä, päättäjiä tai muita innovaattoreita.

Tarinaan kuuluu aina myös epäonnistumisia. Kirjassa kuvataan yrityksiä ja yrittäjyyttä muutamien keskeisten alojen sekä esimerkkien kautta. Aikajänne on 1800-luvulta nykypäivään. Toimintaympäristön kehittymisen pääpiirteet tuodaan esiin, sillä yritykset eivät voi toimia aikakaudesta ja ympäristöstä irrallaan. Kirja sopii hyvin monenlaisille lukijoille siihen valitun esitystavan vuoksi.

 

Avaa kirja klikkaamalla kuvaa. Klikkaamalla artikkelin otsikkoa pääset suoraan kyseiseen artikkeliin, jolloin ensin avautuu koko kirja ja sitten päädyt valitsemaasi artikkeliin. Latautuminen voi laitteesta riippuen kestää hetken. Myös kirjan sisällysluettelosta pääsee klikkaamalla suoraan artikkeliin.

Huom! Jos artikkeli ei avaudu alla olevista linkeistä, käytä kirjan sisällysluetteloa tai pdf-katselusovelluksen hakuominaisuutta.

HAASTATTELUT TUTKIMUSKÄYTTÖÖN

Vuonna 2013 tehdyillä haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen. Haastateltavia oli yhteensä 56 henkilöä, joista yhtä haastateltiin kaksi kertaa.

Aineisto on käytettävissävain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Aineisto on talletettu Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. Tietoarkisto on kansallinen palveluyksikkö, joka arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineiston kuvailu ja ohjeet käyttöluvan saamisesta löytyvät tästä linkistä: https://services.fsd.tuni.fi/catalogue/FSD2882?study_language=fi

 

Sisällysluettelo

Lukijalle

Kustantajan alkusanat

Johdanto

Kirjan tarkoitus ja rakenne

Aineiston keruu ja käsittely

Yrittäjyyden yleisiä lähtökohtia Kauhajoella

Yritysten toimintaedellytykset Kauhajoella

Sijainti, väestö ja luonnonvarat

Pienten yritysten yrityspitäjä

Yrittäjien ja Kauhajoen kunnan suhde

Varhainen yrittäjyys

Myyntikotiteollisuus ja myy yritteliäisyys 1800-luvun loppupuolella

Elinkeinovapauden myötä syntynyttä varhaista yrittäjyyttä

Osuustoiminta ja pankit kehityksen vauhdittajina 1900-luvun alussa

Yrittäjyys Kauhajoen kylissä 1900-luvun alkupuolella

Kauhajoen teollisuus ja palvelut vahvistuvat 1960-luvulla

Kunnan päättäjät ryhtyvät kehittämistoimiin

Elinkeinoelämä laajenee

Alkutuotanto tehostuu

Teollistuminen kiihtyy 1970-luvulla

Väestöromahduksen ennustaminen saa kunnan päättäjät vastatoimiin

Teollistuminen nopeutuu

Alkutuotannon muutokset jatkuvat

Asuntotuotantoa ja elintason nousun merkkejä

Öljykriisit vaikuttavat Kauhajoenkin elinkeinoelämään

Elinkeinoelämä kehittyy vakaasti 1980-luvulla

Kauhajoen kunta keskittyy yhdyskuntarakenteen parantamiseen

Yritykset vahvistuvat ja ulkomaanvienti viriää

Maatalouden krooniseksi muuttunut ylituotanto lisää sääntelyä

Suuria mullistuksia 1990-luvulla

Suomi ajautuu lamaan, teollistunut Kauhajoki kokee kovia

Selviytyjät ja uusi nousu

Suomen EU-jäsenyys vuonna 1995 tuo yrityksille uusia avauksia ja velvoitteita

Kauhajoki hakee vahvuuksiaan kaupunkina 2000-luvulla

Vuosituhannen ensimmäiset vuodet eletään nousun aikaa

Yritystoiminta menestyy

Maataloustuottajat sopeutuvat yrittäjämäiseen toimintaan

Energiaomavaraisuuden tavoittelua ja lämpölaitoskauppaa

Finanssikriisin vaikutuksia Kauhajoella

Yrittäjien ja yritysten erilaisia kehityssuuntia ja polkuja

Yritys- ja yrittäjäpolkujen tyypittelyä

Yrittäjäpolkuja

Yrittäjämäisesti johdettu Kauhajoen Saha Oy- menestyksestä häviöön

Yritys- ja yrittäjänäkökulman yhdisteleviä polkuja

Kauhajoen yrityselämän ja yrittäjyyden muutossuuntia 1900-luvun alusta

Omavaraistaloudesta ja käsityöstä rahatalouden, informaation ja automaation aikakauteen

Perinteiden jatkamisesta koulutusyhteiskuntaan

Paikallistaloudesta globalisaatioon

Yhteisöllinen yrittäjyys kauhajokelaisuuden tunnusmerkkinä

Yrittäjyys henkilökohtaisena kokemuksena ja kunnan kehittymisessä

Kokemuksia kauhajokelaisesta yrittäjyydestä

Kauhajoen kehitys syrjäisestä kappelista seutukuntansa keskuskaupungiksi

Viitteet

Kirjallisuus

Haastatellut henkilöt

Liite 1: Toimituskunta ja haastattelijat

Liite 2: Haastattelijoiden tunnelmat kesältä 2013

Liite 3: Yrittäjien yhteistyö Kauhajoen Yrittäjien puitteissa

Liite 4: Koulujen kehittyminen Kauhajoella

Liite 5: Kainaston Polttoturve-Pehkutehdas Oy, varhainen innoittaja